tình hình em có nhận máy khách báo lỗi thư viện đã dừng lại em chạy lại room gốc bằng sp flash tool chạy xong máy mất nguồn không nhận usb nữa anh em trên diễn đàn ai có thuốc cứu em nó cho em xin với ak.nhà có box volcano


Bài viết sai Box . Đã move


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

có ảnh main nó đây


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]