như tiêu đề ai đã chạy tiếng việt còn X7-00 rm 707 . xin xhon giúp e file con này với ạ .atf của e nó không tự động chọn file cho con này . e đã tự chọn file nhưng không chạy được

- - - Updated - - -

1.RM-707_025.007_19.01_Vietnam_79.92_prd.rofs2.fpsx 2.RM-707_025.007_79.92_prd.core.fpsx 3.RM-707_025.007_C02.01_SEAP_79.92_prd.rofs3.fpsx 4.RM707_059G565_025.007_024.dcp 5.RM707_059G565_025.007_024.vpl 6.RM707_059G565_025.007_024_signature.bin


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]