Dành cho khách hàng khó tính, không chịu unlock bằng SW, đòi unlock bằng code.

Phí unlock bằng code thì cao hơn SW

LG IMEI:013771003368066 NCK=8419540424573299 NSCK=0060851642165307 SPCK=8720003493251856 CPCK=3118678381254832 SIMCK=6853058219258547
Click to expand...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]