Nokia 1035 Cài Tiếng Việt Ok


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Mã:
Verify files ...
MAUI : RM-1035_ROM_eMP_10.01.11
VIVA : RM-1035_VIVA_eMP_10.01.11
LANG : RM-1035_LANG_PACK_ROM_MR_eMP_10.01.11_001
CUST : RM-1035_CUSTPACK_ROM_MR_APAC_VN_eMP_10.01.11_001
JMPT :...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]