Unlock, mở mạng, bẻ khóa, giải mã Sony Ericsson Xperia X8 E15i ok

Mã:

USBFLASH DRIVER VERSION 03.00.00.00
SIGNED MODE (USING SERVER)
CFG:101000000000
PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW
PRESS AND HOLD "BACK" OR "VOLUME DOWN" BUTTON ...
RUNNING S1_EROM VER "R8A029"
EROM_AID : 0001
LOADER_AID : 0001
SW_AID : 0001
CUST_AID : 0001
SIM_LOCK_AID : 0001
DEVICE ID: DD67E756502A54E64A19F9E7444806DD8F4A085A
FLASH ID: "0020/00BC"
LOADER VERSION: "R4A060"
PHONE IMEI : 0126850089xxxx
MODEL (from GDFS):...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]