anh em ai có rom gốc full 4 file của p6200 16g cho em với,nhận con p6200 úp tất cả các rom đều vẫn treo logo.tìm full 4 file ko thấy anh em ai có gửi cho em ,xin cảm ơn trước nhé

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]