em đã làm các bước nhưng cắm sạc cứ báo sạc không


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]