Mình read codé oce rồi lắp sim nhập code vào máy sao giờ máy báo thế này,,AE giúp ạ..thanks !

Selected model: T359
Selected port: COM14 Z3X BOX Serial Port
Selected port speed: 115200
Reading phone info... OK
Model: SGH-T359
Country code: ¹Ì±¹/TMB
Cal date: 2010-05-10
Factory SW: UVJE1
Unique number: 55410000642219
Memory phone: K5W2G1HACF(T359)S
Phone S/N: RQCZ535079
Reading IMEI... OK
IMEI: 352422040836967
Build: Q6270B-KPVZL-1.5.40T
Reading phone version... OK
Phone version: T359UVJE1
Reading sysinfo... OK
Please wait, calculating codes... OK (time - 00:00:44)
Freeze code: 31526060
NET lock: #7465625*638*92681418#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#
Multi lock: #7465625*685*12369874#
SIM lock: #7465625*746*12369874#
For check lock status: *#7465625#
Done with Samsung Tool v.19.1


Done with Samsung Tool v.19.1

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]