e repari lu6200 bằng riff nhưng nó báo lỗi thế này.anh em nào gặp qua xin hướng dẫn giúp em với,thanks all


Open serial port...OK
Connecting to the RIFF Box...OK
Firmware Version: 1.37, JTAG Manager Version: 1.56
Selected Resurrector: [LG LU6200 V1.0.5025.52349]

Connecting to the dead body...OK
Detected dead body ID: 0x105310E1 - CORRECT!
Set I/O Voltage reads as 1.81V, TCK Frequency is RTCK
Adaptive Clocking RTCK Sampling is: [Sample at MAX]

Resurrection sequence started.
Establish...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]