NOKIA XL RM-1030 REPAIR BOOT MMC USB OK BY ATF 12.41 OK:


P/S: DÙNG BẢN 12.40 REPAIR NOT FOUND, NÊN AE NÊN UPDATE LÊN BẢN 12.41 MỚI OK.

FOUND: Qualcomm MMC Storage USB Device
Mounted Drive Number: 3


================================================== ====
Loading ATF MMC File... (Please Wait)
================================================== ====

MMC File Version: v12.31
MMC File Author: D951C663B7DFF86EC12D9ABA
Date Created: 01/08/2015 (dd/mm/yyyy)
Description: Nokia XL RM-1030 FULL BOOT [1.2.3.2]

Partition Partition 1 Write OK

Partition Partition 2 Write OK

Partition Partition 3 Write OK

Partition Partition 4 Write OK

Partition Partition 5 Write OK

Partition Partition 6 Write OK

Partition Partition 7 Write OK

Total Elapsed Time 00:00:04

1. Disconnect USB Cable from Phone
2. Disconnect Battery from Phone
3. Put Back Battery to Phone
4. Perform Firmware Update via USB Cable.[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]