m.n cho mình hỏi ic wifi của 6 và 6+ giống hay khác nhau vậy. tks

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]