cả nhà giúp em
tool flash,em không có ATF


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]