máy treo logo đã thử up nhiều rom stock khác cứ bị đứng ở ngay start write NAND thử rom của pickpao cũng ko đc

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]