Mã:
Checking environment ...
System Info
Display ID: KOT49H
System Ver: 4.4.2 REL
API Level: 19
Incremental: N900VVRUCNC4
Model: SM-N900V
Brand: Verizon
Device: hltevzw
Platform: msm8974
Language: en
Rigion: US

Device Info
SerialNumber: 11b2b451
Hardware: qcom
Model: hltevzw
PDA Version: N900VVRUCNC4
Phone Version: N900VVRUCNC4
Bootloader ver: N900VVRUCNC4
Ril Hw Version:...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]