UnlockRoot Pro
v4.1

vào đây download tool mới nhất
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

còn cài đặt xong điền key này vào là xong
URPTKVMURDKBFEYNOFUK
URPAVBLGBLSHNNFYOQKI
URPJWYFIKEHMXUDZWSDC
Click to expand...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]