Đã mua file này rồi nhưng vẫn treo logo...?
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Máy lúc đầu bị (Tiến trình Androi dừng đột ngột)
Ace có file rom gốc xin cứu giúp, Cảm ơn anh ace nhiều

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]