Máy sạch sẽ k rơi rớt, bật nguồn chỉ sáng 2 đèn hông.
Đo áp thấy mất áp 2v8. Log check báo k nhận Flash.
Lấy con máy khác đo thử thì dù k lắp IC Flash và Trung tần nhưng áp 2v8 vẫn có khoảng 1v.
Con này gỡ Flash ra đo vẫn k có tí áp nào.
Em đã thay 2 con nguồn, thay 26mhz (G7501), mạch 2v8 k chạm chập, câu 2v5 vào k có tác dụng và k thấy sụt áp (=> mạch k chạm chập)
Làm nhiều mà nay mới gặp ca này.
ACE giúp đỡ. Thank all.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]