- Tình trạng khách up lộn rom lg máy khác dẫn tới hardbrick.
- Máy ghim cáp chỉ xuất hiện driver qualcomm không xuất hiện hdd để ubuntu, cáp p999 not ok....>>done.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]