Hoàng Yến Mobile
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
21 nguyễn phúc nguyên, F.10, Q.3
Call : 01222689979 Mr : Hoàng

Hiện tại của hàng mình nhận [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]lackberry trưc tiếp bằng USB nhanh gọn ( 4h )


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]],Z30,Q5,Q10,Q20,Passport

Blackberry Z10
Blackberry Z30
Blackberry Q5
Blackberry Q10
Blackberry Q20
Blackberry...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]