ace gập qua dòng này bi như vậy xin giúp đở ,trên màn hình nó cứ hiện lên ,tiến trình android.process.acore đả dừng ,e đả reset up rom khác củng vậy

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]