Info​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Mã:
PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW
PRESS AND HOLD "BACK" OR "VOLUME DOWN" BUTTON ...
RUNNING S1_BOOT VER "S1_Boot_Lagan_1.1.1_1"
ACTIVE_COMP_AID : 0001
HWCONF_AID : 0001
LOADER_AID : 0001
BOOT_AID : 0001
DEVICE ID: 02853359
FLASH ID: "0011/01000010"
LOADER VERSION: "APQ8064_39"
PHONE IMEI : 3567680xxxxxx
MODEL (from GDFS): C6606
SOFTWARE VERSION:...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]