máy mình không có tiếng việt anh em giúp đỡ dùm

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]