HTC One M9+ (m9 plus/htc_hiau_ml_tuhl) s-off OK by XTC2clipC:\adb>fastboot getvar all

INFOkernel: lk

INFOproduct: htc_hiau_ml_tuhl

INFOversion: 1.0

INFOimei: 358812---497

INFOversion-main: 1.09.708.2

INFOboot-mode: download

INFOversion-bootloader: 1.01.0000

INFOmid: 0PK711000

INFOcid: HTC__622

all:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]