nay e nhận e nokia 515 sặc k báo gì nhưng căm máy tính vẫn nhận
đọ điện áp vẫn có hơn 3v
loay hoai 1luc thay chân sặc khác lại done
chia sẻ a e k/nghiệm nhỏ
ai pyt ui xin chém nhẹ tay nhá hiii


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]