[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Platform: Samsung Android
Selected port: COM30
Selected model: GT-N7100
Please, press "OK" button on the phone to allow USB debugging..
Detected phone model: GT-N7100
Firmware compiled date: Wed Apr 9 02:52:29 KST 2014
PDA version: N7100XXUFND3
CSC version: N7100OXAFND3
SW version: N7100XXUFND3
Phone IMEI: 355251050301654
Phone SN: RF1CC246W0D
Android version: 4.4.2 (KOT49H)
Checking...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]