[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
hecking data...OK
Platform: LG Qualcomm
Selected port: COM68
Selected model: D415
Reading info...
Model ID: LG-D415
IMEI: 014209-00-536364-4
Android version: 4.4.2
Battery level: 95%
Mode: Emergency
Initializing flash...OK
SW version: LGD415AT-00-V10c-310-260-MAR-04-2014+0
LAF Version: 1.0
Product ID: YE03S141110002121
IMEI: 014209-00-536364-4
Target operator: TMO
Hardware: rev_10
Opening "D41520b_00.oct"...OK
Setting options...OK...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]