Tình trạng treo logo và restore đủ các ROM
Vào recovery hiện như hình :

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Cách fix:


  • Flash CWM recovery and root your device using recovery method.
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] on your computer.
  • Boot your device into recovery mode
  • Connect your device to PC via USB...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]