Tình hình là format Forme P10 cpu: sc7710 mất nguồn.
AE nào có File cho mình xin cứu máy.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]