ZTE Z730 TIẾNG VIỆT - UNLOCKED SIM OK:

ZTE Z730 TIẾNG VIỆT EDITED STOCK ROM - HARD RESET KHÔNG MẤT TIẾNG VIỆT

ZTE Z730 TIẾNG VIỆT MƯỢT MÀ - ỔN ĐỊNH - ÍT HAO PIN.

FILE VIỆT HÓA V1.0.0B19: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]