ban đầu máy bị mã bảo vệ...e lỡ tay format bằng volcano giờ lên logo tắt...ae có file cho mình xin...
thank..đây là hình của e nó [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]