[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
latform: Samsung Android
Selected port: COM30
Selected model: SM-G900H
Detected phone model: SM-G900H
Firmware compiled date: Wed Apr 8 13:10:43 KST 2015
PDA version: G900HXXU1BOD3
CSC version: G900HOLB1BOD1
SW version: G900HXXU1BOCA
Phone IMEI: Unknown
Phone SN: RF1F429RZ9T
Android version: 5.0 (LRX21T)
Checking Root:
Phone is Rooted.
Reading...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]