• Device: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
  • Version: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
  • BuildID: 12H321
  • Release Date: 13/8/2015
  • Upload Date: 7/8/2015
  • Filesize: 1.84 GiB
  • MD5sum: cc4878cfb9a33b76722dba6c6cb2dc9f
  • SHA1sum: beaa40d7f36ff0bd8f7a3d03856e614086484c1a


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


8.4.1 (4S): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
8.4.1 (5 GSM): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
8.4.1 (5 GSM+CDMA): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
8.4.1 (5c GSM): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
8.4.1 (5c GSM+CDMA): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
8.4.1 (5s GSM): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
8.4.1 (5s GSM+CDMA): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
8.4.1 (6+): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
8.4.1 (6): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]