E dùng ip4 thay cặp restore ok nhưng đến phần cđ chọn vùng thì hiện kết nối với itunes bjo e k biết nên làm tnào mọi ng tư vấn giúp.
Thanks all

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]