ae nào làm qua giúp mình với , vẫn báo xạc mội tội ko đầy pin , đã chế điot vẫn ko đầy chưa gặp trường hợp chế diot ko đầy bao giờ cả ,nản


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]