Mã:
< waiting for device >
(bootloader) version: 0.5
(bootloader) version-bootloader: 2.16.0000
(bootloader) version-baseband: 1.20.50.05.16
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: None
(bootloader) version-main:
(bootloader) version-misc: PVT SHIP S-OFF
(bootloader) serialno: FA29TW401440
(bootloader) imei: 3599020452xxxxx
(bootloader) product: vle
(bootloader) platform: HBOOT-8960
(bootloader) modelid: PJ4011000
(bootloader) cidnum: 11111111
(bootloader) battery-status:...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]