Tiếng Việt Galaxy S3 SC-03E 4.1.1 ok
Việt Hóa Trên nền Rom Stock 4.1.1 Ổn Định ít Hao Pin
Không mất Tiếng Việt Khi Hard Reset
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]