em tìm sơ đồ mà không có.
máy bị mất trở vòng ngoài nút nguồn.
bác nào biết nó đi vào đâu chỉ em với.
thank nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]