Format bằng tool : ResearchDownload (Tested)
file bin, red bằng Volcano cho bác nào cần.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Bác nào thực sự k đủ xèng thì liên hệ.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]