ae có sơ đồ câu mic con này cho e xin với, tìh trạg nó bj mất mic co thợ khác làm rồi,
rất cần sơ đồ mic của e này xin ae nào có làm wa roi xin giúp e, thanks

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]