Ae 4R ai có giải pháp cho Mac Pro bị 'lock firmwave ' thì xin chỉ giáo! Tks.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]