mình dùng volcano chọn boot 652a/62xx và ra kết quả
Gnd: 5
Analyzing Rx and Tx...
MT6253, RX: 3, TX: 4
Setting...
Pinouts setting complete!
Waiting for phone's response,please press Power on/off button...
nhưng đến đây thì ko thấy boot tiếp ấn on off toàn lên nguồn.
a e bà con ai đã bem con này rồi thì chỉ giùm.thanks all

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]