Em repair toi đây nó không đọc được ADB thiết bị , mấy bác giúp em phát
Selected model: I9100
Selected port: COM3 Z3X BOX Serial Port
Selected port speed: 115200
Searching Samsung modem... detected COM13
Reading phone info...
Software version: I9100DXLSD/NONE/I9100OLBLSD
IMEI:
Done with Samsung Tool v.17.4

Selected model: I9100
Selected port: COM3 Z3X BOX Serial Port
Selected port speed: 115200
Searching ADB device...
Done with Samsung Tool v.17.4

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]