Máy Ko lên Nguồn Nhận QHSUSB_DLOAD
Mình Đã Test Ok Share Cho AE Chữa Cháy
I. Chuẫn Bị
1/Thẻ nhớ 16GB Hoặc 32GB
2/ File Unbrick
3/ Tool Write img

4/ Chip Download Mode
II. Thực Hiện
1/ Cài đật Tool Write img
2/ Mở Tool lên Write img và Write Img vào thẻ nhớ như hình 1
3/ Write img xong bỏ thẻ nhớ vào máy i747 cấm chíp download Mode vào
4/ Tới đây máy vào được...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]