Mã:

================================================
Basic Phone Information
================================================
MCU Version: V 10.00 28-04-09 RM-233 (c) Nokia
IMEI Plain : 35864501100xxxx
IMEI Spare : A358645011000510
IMEI SV : 33586450110005175F
Phone Model: Nokia 8800e-1
Category : Premium Phone
Phone Type : RM-233

================================================
Extended Phone Information...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]