[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Các máy hỗ trợ


  • LG-D855 (Quốc tế)  • LG-D850 AT&T USA  • LG-D851 T-Mobile - USA  • LG-D857  • ...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]