ROOT Rồi Phang [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
-----------------------------------------------------------------------------------
To connect SM-G920F phone you have to perform the following steps:
1. Disconnect USB cable from phone.
2. Go to Menu->Settings->More->About Device.
3.Tap on "Build number" 7 times to enable developer options.
4. Go to Menu->Settings->More->Developer options.
5. Turn...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]