Nhận máy trong tình trạng nhận sim card bt, nhưng k lên sóng

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

nếu lmays báo như này thì ace nhìn là hiểu phải làm gì đúng k...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]