con này unlock 1 nót nhạc,khách hỏi sao nhanh thế ,làm nhanh vậy có lấy tiền ko
nghe ngại muốn chết luôn

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Checking data...OK
Platform: LG Qualcomm
Selected port: COM329
Selected model: E980
Searching Diagnostic Ports...OK
Reading info...
Mode: Normal
Firmware compiled date: Jan 15 2014
Firmware compiled time: 01:00:00
Firmware released date: Jul 7 2014
Firmware released time: 16:10:13
SW Version: M9615A-CEFWMAZM-3.0.113057
IMEI: 013520-00-359563-6...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]