Nhận con sony D2355 xạc đ 6% là k lên pin nữa

thay pin, xạc k ăn thua

máy tiền sử rớt nước

đo đạc thấy mất áp vào pin

1 cọng Cu done

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]