info cho có data 4r .
--------- 2015-08-21 19:48:04 ---------
SigmaKey 2.12.03 ADB: Direct unlock
* daemon not running. starting it now *
* daemon started successfully *
^ ZTE Handset ADB Interface
Version: Linux version 3.4.0+ (xueyibing@zte2) (gcc version 4.7 (GCC) ) #1 SMP PREEMPT Fri Mar 28 14:59:01 CST 2014
Phone model: zte Z730
Android 4.3; Firmware: JLS36C; Date: Fri Mar 28 14:46:54 CST 2014
Version: Z730_MetroPCSV1.0.0B06
Baseband Processor: Qualcomm MSM 8610 (Flattened Device Tree)...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]